7/24/2013

Konsep Thaharah

Konsep Thaharah

Pembahasan mengenai thaharah (ber- suci) mengandung tujuh bagian.

A. Konsep Thaharah

Perkara yang dibincangkan dalam bab ini meliputi pengertian, kepentingan, jenis- jenis benda yang menyucikan, jenis-jenis air, hukum mengenai sisa dan telaga air, dar. jenis-jenis benda yang suci.

B. Najis Pembahasan dalam pasal ini meliputi jenis najis, kadar najis yang dimaafkan, cara menyucikan najis, dan hukum air basuhan.

C. Istinja’ Pembahasannya meliputi pengertiannye, hukum, cara, dan adab membuang air.

D. Wudhu dan Perkara yang Berkaitan Pasal ini dibagi kepada tiga pembahasan. Pembahasan pertama, fardhu, syarat, dan sunnah wudhu, di samping perkara yang membatalkan wudhu serta wudhu orang yang uzur. Pembahasan kedua mengenai bersiwak termasuk pengertian, hukum, cara, dan faedah bersiwak. Pembahasan ketiga mengenai menyapu dua khuf. Ini meliputi pengertian, dasar pensyariatan, cara, syarat, waktu menyapu, perkara yang membatalkannya, menyapu serban, menyapu sarung kaki, dan menyapu pembalut [jabirah).

E. Mandi Dalam pasal ini, pembahasannya meliputi kelebihan air mandi, perkara-perkara yang menyebabkan mandi, perkara-perkara fardhu, sunnah dan makruh, serta perkara yang diharamkan bagi orang yang berjunub, mandi- mandi sunnah dan hukum yang berhubungan dengan konsekuensi mandi seperti memasuki masjid dan bilik air.

F. Tayamum Dalam pasal ini, akan dibahas masalah definisi, dasar pensyariatan, sifat, sebab, fardhu, cara, syarat, sunnah, makruh, perkara- perkara yang membatalkan tayamum, dan hukum orang yang tidak mempunyai dua bahan penyuci (air dan debu).

G. Haid, Nifas, dan Istihadhah Pasal ini mengandung empat pembahasan. Pembahasan pertama mengenai definisi haid dan masanya. Pembahasan kedua mengenai definisi nifas dan masanya. Pembahasan ketiga mengenai hukum haid dan nifas, serta perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Pembahasan keempat mengenai istihadhah dan hukumnya.

A. KONSEP THAHARAH

Para ahli fiqih mendahulukan pembahasan thaharah sebelum pembahasan shalat. Alasannya adalah thaharah merupakan kunci dan syarat sahnya shalat. Syarat mestilah didahulukan dari masyruth (perkara yang memerlukan syarat). Nabi Muhammad saw. bersabda, "Kunci shaiat ialah suci (thuhur); yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum shalat .adalah takbiratul ihram; dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu shalat ialah salam."240 Rasul juga bersabda, "Suci idalah sebagian dari iman,"241

Dalam pasal ini, akan dibahas beberapa perkara berikut ini. Pertama: Pengertian dan kepentingan thaharah. Kedua: Syarat wajib thaharah. Ketiga: Jenis-jenis benda yang dapat menyucikan. Keempat: Jenis-jenis air. Kelima: Hukum tentang sisa dan telaga. Keenam : Jenis jenis barang yang suci.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

monggo di komentari, kiro-kiro pripun artikele